Хоёр улсын Засгийн газар хоорондын гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу 2015-2016 оны хичээлийн жилд:

1. Бүгд Найрамдах Польш Улсад

20 иргэнийг бакалаврт (уул уурхайн инженер-2, эрчим хүчний инженер-2, барилгын инженер-2, зам тээврийн инженер-2, мэдээллийн технологийн инженер-2, нанотехнологи-1, биотехнологи-1, байгаль орчны хамгаалал-1, сэргээгдэх эрчим хүчний инженер-1, тусгай хэрэгцээт боловсрол-2, сургуулийн өмнөх бага боловсролын арга зүй-2, соёлын өвийн сэргээн засварлалт-2, польш хэл судлаач-2), мөн 3 иргэнийг докторантурт (анагаах ухаан болон соёл, урлагаас бусад чиглэлээр);  

2015-04-08
Алтанцөгц сум

Алтанцөгц сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС